Not my bike

By Jacqui Ma

I walk past this bicycle all the time, its parked near my flat. Every time i walk past, i think about how nice my Maroon Market shopper pannier would look on it. So yesterday i took one and put it on.  I wonder who the bike belongs to?, i am tempted, when my stock comes in, to go and leave one on the bike for the owner. I wonder if they would like it?

2 comments

  • မ င မ … န က .. ႐ သ တယ လ ည ရ ႕ မ ႐ တ န မ ထ တဖက န ႔ စ နရင စက ဘ လ က တ တ ႔..ဟ ဟ ပ ရရင တ ဗ .. စက ဘ စ သ တ ဟ လထ ညစ ညမ မ က က က ယ သ မ ပ ပ .. ဆက သ စ ပ ည ရ.. )မ,႐ င လ …ရန က န က လမ တ မ စက ဘ စ ဖ ႔က သ ပ တ မလ ယ တ အမ န ပ ပ ၿပ ခ တ လက က န တ ႔ စက ဘ ၁ စ လည ပ က သ လ ႔ အခ ထပ ဝယ ထ ရ သ တယ .. မ ဘဘ …ဒ ဆ အ စ ႀက ကတည က စ တတ နတ ပ )မအ မ သ က လည ပ လ က ပ မယ တကယ ပ က လ ႔ က တ မ မ န ႔ န လ ဖ ႔ ပင ထ လ က မယ ..အဟ အမည ဝ က စ ဖတ သ … ပ သ ပ ပ စ တ ထ ဘယ လ မ မထ ပ န ႔ ) စက ဘ စ တ တ ႔ ရက တ တ ႔ ဆ တ က လ ယ တယ ခက တယ ဆ တ ထက အခ င အ ရ ရခ ဖ ႔သ လ တ ပ အဆင မ ပလ ႔ သင ခ င မႀက လ က တ က စၥ တစ ခ က ႀက သလ ၾကည လ ပ သ ႐ ပ ဟ တ ဖ လ )က N/A …ဒ မ လည ႀက စ နၾကတ န ပ ပ ဗ တဖက က ဒ လ တ က တ န မ တ ႐ သလ တဖက ကလည ပတ ဝန က င ထ န သ မ မ ရ ႕ ဆန ႔က င ဖက တ လ ပ န ၾကတ န ပ ပ ဥပမ – ၿမ ႕မ နၿပ မလ အပ ဘ 4 wheels drive 4×4 က ႀက တ မ င နတ မ … အမခ စ ၾကည အ … ၾသ ..အမလည ဗ လ ခ ပ တ ႔ ဆရ နဝင မင တ ႔န ႔ ကလပ ဘ တခ ထ အတ တ ပ … )ဂ ဒၚ …Serious biker ဆ လ ႔ ctonrags ပ ဂ ဒၚ ရ… က ယ အတ က က ပတ ဝန က င အတ က ပ တကယ က င ပ တယ ဒ န ႔ ၃ ဘ က စၿပ အခ ၂ ဘ နင နတယ ဆ တ ႐ ႕ လ က ၁ ဘ စ မ လ လ ႔ တ နမ တယ ဆပ ကပ တ ထ က စက ဘ မ လ )လ ပည …မလ ပ ပ န ႔ဗ တ ၾက စက ဘ နင နရင ဓ တ ပ ႐ က ဖ ႔ လ ပ တ န လ က လ ႔ ကင မရ ႀက ဂ မ သ မ ဟ တ ပ ဖစ နပ ဥ မယ … )မ ခ …ဟ တ တယ ဗ အလ ပ န ႔ အ မ ဝ ရင တ န န ဒ ကၡ ရ က မယ က န အသ ထ မ တ တ န႔က က လ မ တ ၂၀ လ က အထ နင ၿပ အလ ပ လ တ သ တခ ႕ တ ႐ တယ ဒ ပမယ အနည စ ပ .. က ဟန ၾကည …အ ဒ လည အမ န ပ ဗ ႕ စက ဘ စ ဖ ႔က စက ဘ လမ တ သတ သတ မ တ မ တ ထ ပ ဖ ႔လည လ တ ပ မဟ တ ရင က တ ၾက မ စ ဖ ႔ဆ တ က ဘယ သ မ လ ပ ခ င မ မဟ တ ဘ ..
    Alexander on

  • This is way better than a brick & mortar esbmiltshaent.

    Elyza on

Leave a comment